anlaşmalı boşanma davası dilekçesi protokolü avukatı ankara

                 Türk Medeni Kanunu’nun 166/3 maddesi hükmüne göre birtakım şartların bulunması halinde eşler anlaşmalı olarak boşanabilmektedirler. Mersin Boşanma Avukatı |Kahraman Hukuk Bürosu olarak bu yazımızda anlaşmalı boşanma davası konusunu ele aldık.  Anlaşmalı boşanmada eşler arasındaki kusur oranı önemli değildir. Önemli olan eşlerin boşanma sonrası meydana gelen hukuki sonuçlar ile ilgili olarak hür iradeleriyle anlaşmalarıdır. Eşler arasında yaşanan şiddetli geçimsizlik, cinsel uyumsuzluk veya yetersizlik, sosyal ve kültürel düşünce farklılıklarının bulunması, psikolojik bozukluklar, çocuklara ve eşe karşı tahammül sınırlarını aşan ilgisizlik, zina boyutuna varmayan sadakatsizlik niteliğindeki davranışlar anlaşmalı boşanma uygulamasını gerektiren olaylardandır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı boşanmayla kanun eşlere basit, kendileri tarafından belirlenen kurallara uyularak, hızlı bir şekilde evlilik birliğini sonra erdirme imkânı tanımaktadır. Anlaşmalı boşanmada eşler, mal paylaşımı, maddi ve manevi tazminat, nafaka konuları, çocukla kişisel ilişkinin nasıl kurulacağı gibi hususları tamamını kendi aralarında yapacakları bir anlaşma metni veya protokolü ile karara bağlayabilirler. Hâkim, söz konuşu anlaşmada tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Hâkim tarafından yapılan bu değişikliklerin taraflarca kabulü halinde boşanmaya karar verilir.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Hukuki Dayanağı

Türk Medeni Kanunu’nun 166/3 maddesi hükmüne göre anlaşmalı bir şekilde boşanmak için bir takım şartlar bulunmaktadır;

  1. Evlilik birliğinin en az 1 yıl sürmüş olması, bir yıldan daha az süren evliliklerde anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için öncelikli olarak bu dava çekişmeli olarak açılır, daha sonra anlaşmalı boşanma davasına dönüştürülebilir.
  2. Eşlerin boşanmak için birlikte başvurmaları veya bir eşin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi,
  3. Hâkimin tarafları bizzat dinlemesi,
  4. Hâkimin tarafların boşanmanın mali sonuçlarına ve çocukların durumuna ilişkin yaptıkları düzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir.

Medeni Kanun evliliğin en az bir yıl sürmüş olmasını ve eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halini evlilik birliği temelinden sarsıldığına yönelik bir karine olarak sayar. Bu durumda boşanma kararı verilebilmesi için, hâkim tarafları bizzat dinleyerek, iradelerini serbestçe açıklandığına dair kanaat getirmesi gerekmektedir. Dolayısıyla tarafların anlaşmalı bir şekilde boşanabilmeleri için yukarıda sayılan şartların hepsinin yerine getirilmesi gerekir.

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları

1. Evliliğin En Az Bir Yıl Sürmüş Olması

Eşlerin anlaşmalı boşanabilmeleri için kanunun aradığı ilk koşul, evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gereğidir. Eşlerin bu bir yıllık süreyi aynı çatı altında ve birlikte geçirmeleri zorunlu değildir. Bu koşulun gerçekleşip gerçekleşmediği hâkim tarafından re’sen araştırılacak ve bir yıllık süre dolmamış ise anlaşmalı boşanmaya karar verilemeyecektir. Kanun evliliğin en az bir yıl sürmesini aradığından, bir yıllık sürenin başlangıcı, en erken nikâh töreninin gerçekleştirildiği tarihten itibaren işleyecek olan süreyi ifade eder. Örneğin eşlerin 01.01.2020 tarihinde evlendikleri, anlaşmalı boşanma davasının ise 01.05.2020 tarihinde açıldığı bir durumda evliliğin en az bir yıl sürmüş olması koşulunun gerçekleşmemesi nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmak mümkün değildir. Varsa diğer özel nedenlere örneğin zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı gibi nedenlere dayanılarak boşanmak mümkündür.

Kanun koyucunun anlaşmalı boşanma için bir yıllık süre öngörmesinin sebebi, evliliğin ilk günlerde yaşanabilecek anlaşmazlıklar nedeniyle hemen boşanmaya karar vermenin önüne geçmek için yapmıştır. Çünkü evliliğin ilk günlerinde aynı evi paylaşan eşlerin birbirlerini tanıması ve tanıdıktan sonra problemlerini çözme ihtimalinin bulunması söz konusudur.

2. Eşlerin Boşanmak için Birlikte Başvurmaları veya Bir Eşin Açtığı Davayı Diğerinin Kabul Etmesi

Anlaşmalı boşanmadan bahsedebilmek için eşlerin boşanma hususunda irade birliğine sahip olması gerekir. Bu durum en başından eşlerin boşanma davasını birlikte açmaları şeklinde olabileceği gibi, bir eşin açtığı bir boşanma davasını diğerinin kabul etmesi şeklinde de olabilir.

anlaşmalı boşanma davası şartları nelerdirEşler boşanma dilekçesinin altını birlikte imzalayıp mahkemeye sunmaları halinde anlaşmalı boşanma davasının başlaması söz konusu olacaktır. Başka bir anlatımla boşanma davasını beraberce açabilirler. Ya da eşlerden birinin medeni kanunun 166/3. maddesine göre açmış olduğu boşanma davasının herhangi bir aşamasında diğer eş tarafından kabul edilmesi halinde de anlaşmalı olarak boşanmak mümkündür.

Eşlerden birinin açtığı davayı diğer eşin hür iradesine dayanarak kabul etmesi gerekir. Duruşma da eşlerden bir tanesinin isteksiz davranması, üzüntüsünü dile getirmesi, duruşmada ağlaması, eşim boşanmak istediği için ben de boşanmak istiyorum gibi beyanda bulunması durumlarında eşlerin hür iradesinin bulunduğu kabul edilemez. Bu hususu duruşma hâkimi tarafından denetlemesi gerekmektedir.

Boşanma davası devam ederken, boşanma davasının herhangi bir kısmında taraflar boşanmanın hukuki sonuçları ile ilgili anlaşmaları mümkündür. Bu durumda başından beri çekişmeli devam eden dava anlaşmalı boşanma durumuna dönüşecektir. Boşanma davasının her aşamasında tarafların bu iradesini açıklayabilirler.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, özel boşanma sebeplerinden birine dayalı olarak açılmış olan boşanma davasının devamı sırasında davalının davanın herhangi bir aşamasında davayı kabul etmesi ve usulüne uygun bir şekilde yapılacak bir ıslah durumunda davanın anlaşmalı boşanma davası şekline dönüşeceğini kabul etmiştir.

3. Hâkimin Tarafları Anlaşmalı Boşanma Davasında Bizzat Dinlemesi 

Anlaşmalı olarak boşanabilmenin bir diğer koşulu ise tarafların hâkim tarafından bizzat dinlenilmesidir. Hâkim tarafından dinlenilmeden anlaşmalı olarak boşanmak mümkün değildir.

anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürerHâkim, eşlerin anlaşmalı olarak boşanmak istedikleri yönünde imzalarını almalı ve tarafların iradelerini her türlü etkiden uzak kendi hür iradesiyle beyanda bulunduğuna yönelik kanaate sahip olmalıdır.

Hâkim tarafları ayrı ayrı değil aynı anda bizzat dinlemesi gerekir, talimat yoluyla dinleme anlaşmalı boşanmada bizzat dinleme yerine geçmez. Kanun tarafların bizzat dinlenmesini öngördüğünden avukatının beyanıyla anlaşmalı boşanma yoluna başvurulamaz. Avukatın vekâletnamesinde özel yetkisinin olması durumu değiştirmez.

4. Hâkimin tarafların boşanmanın mali sonuçlarına ve çocukların durumuna ilişkin yaptıkları düzenlemeyi uygun bulması

Anlaşmalı boşanma kararı verilebilmesi için tarafların anlaşma metninin tüm ayrıntıları üzerinde fikir birliğine varmaları ve yaptıkları anlaşmanın her türlü etkiden uzak kendi hür iradeleriyle gerçekleştirdikleri yönünde hâkimin onayı olmalıdır.

Eşlerin hazırladıkları anlaşmalı boşanma protokol metnini yazılı ya da sözlü olarak hâkime sunmaları mümkündür. Önceden hazırlanmaması halinde ise mahkemece duruşma tutanağına yazılması gerekmektedir. Fakat anlaşmalı boşanma metninin önceden yazılı olarak düzenlenmesi daha uygundur. Yazılı olarak hazırlanan anlaşma metni dikkatli bir şekilde incelemek açısından önemlidir. Metinden yer alan maddelerin avantajlarını ve dezavantajlarını düşünmek gerekmektedir. Ayrıca yazılı metin sözlü metne göre hâkim tarafından daha iyi denetlenip kontrol edilebilir.

anlaşmalı boşanma davası dilekçesi örneğiHâkim anlaşma planının da yer alan hususlar ile ilgili hakkaniyete uygun olarak müdahale edebilir. Bazen eşler bir an önce boşanalım duygusuyla hareket ederek tüm mal varlığını karşı tarafa bırakabilmektedirler. Bu husus hakkaniyete uygun olmadığından hâkim tarafından tekrardan incelenmesi gerekmektedir. Örneğin anlaşma metninde annenin ya da babanın çocuklarını bir daha göremeyeceği şeklindeki bir madde hakim tarafından hakkaniyete uygun değiştirilmesi gerekmektedir. Bu değişiklik sonrası oluşan yeni anlaşma metni taraflarca kabul edilmesi gerekmektedir.  Örneğin ev eşyalarının kimde kalacağı hususunda bir anlaşmazlık varsa artık anlaşmalı boşanma kararı verilemeyecek dava çekişmeli boşanma davası olarak devam edilecektir.

Maddi ve manevi tazminat ile nafaka miktarlarının ne kadar olacağı ev eşyalarının kimde kalacağı tarafların oturdukları evin kim de kalacağı gibi hususlar ayrıntılı bir şekilde anlaşma metninde yer alması gereklidir. Taraflar maddi ve manevi tazminat ile nafaka miktarlarını belirlemede özgürdürler. Örneğin bir eş eşime 125.000 TL manevi tazminat ödemeyi kabul ediyorum derse. Mahkeme bu miktarın az veya fazla olduğuna yönelik değerlendirme de bulunup bir değişikliğe gidemez.

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi Örneği

Her insan biriciktir. Bu çerçevede her evlilik sona da erecek olsa özeldir ve kutsaldır. Evlilik birliği içerisinde çok özel olaylar yaşanmış olmakla birlikte her evlilik bir başkasından da farklılık arz edecektir. Bu çerçevede düşünüldüğünde her boşanma davasının kendi dinamikleri, tarafların beklentileri mevcuttur. Bu bağlamda da her bir boşanma davasının farklılık içereceği muhakkaktır. Bu durum anlaşmalı boşanma davası dilekçesi örneği üzerinde de aynıdır. Bu sebeple her kapıyı açacak herkese uyacak mahiyette bir anlaşmalı boşanma davası dilekçesi örneği bulunmamaktadır. Bu dilekçe her vaka için özel olarak dikkatle hazırlanmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokol metnin de mal paylaşımı, maddi ve manevi tazminat, yoksulluk ve iştirak nafakası miktarının ne kadar olacağı ile ilgili mali konulara yer verileceği gibi boşanmadan sonra çocuğun velayetinin hangi tarafta kalacağı, velayet kendisinde kalmayan eş ile çocuk arasında ne şekilde kişisel ilişki kurulacağı ve çocuk için ödenecek iştirak nafakası ne kadar olacağı hususları ayrıntılı bir şekilde belirlenmelidir. Anlaşmalı boşanma protokolü açık, net ve tereddüt oluşturmayacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Boşamak isteyen taraflar aralarında düzenlenen bu protokolün geçerli olabilmesi için mahkemeye sunularak hâkimin onayının alınması zorunludur. Dolayısıyla bu süreçte hukuki destek almakta büyük bir fayda bulunmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Boşamak isteyen taraflar aralarında düzenlenen bu protokol genel olarak her iki eşe hak ve borçlar yükler. Eşlerin hayat öyküsü farklı olacağından, her anlaşmalı boşanma protokolünün de kendine özgü bir yapısı ve içeriği olacaktır. Boşanma protokolünde mal paylaşımı, maddi ve manevi tazminat, yoksulluk ve iştirak nafakası gibi konular olacağı gibi evlilik birliğinin sona ermesi hâlinde eşlerin düzenlemesi gereken başka konular olması da doğaldır. Dolayısıyla her anlaşmalı boşanma protokolü eşler bazında değerlendirileceğinden özel olacaktır. Bununla birlikte aşağıda protokol örneği bulunmaktadır. Ancak konuyla ilgili olarak mutlak suretle bir avukat yardımından faydalanmanızı tavsiye ediyoruz.

MERSİN NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 DAVACI               : 

DAVALI                : 

VEKİLİ                : Av. Meliha Nur KAHRAMAN, Av. Muhammed Hanefi KAHRAMAN (Adres Antettedir.)

KONU                  : Evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebi ile anlaşmalı boşanma talepleri ve dilekçe ekinde ibraz edilen anlaşmalı boşanma protokolü hakkında,

AÇIKLAMALAR:

Müvekkilim …. ile davalı …  ../../…. tarihinde evlenmiştir. Bu evliliklerinden olma ../../…  doğumlu … ve ../../…  doğumlu …  isimli iki müşterek çocukları bulunmaktadır. Müşterek çocukların velayetinin anneye verilmesini talep etmekteyiz.

Evlendikleri günden itibaren aralarında fikren ve ruhen anlaşmazlık baş göstermiş olup bu anlaşmazlıklar zaman içinde müşterek aile birliklerini çekilmez hale getirmiştir.

Müvekkil ile davacı arasında sevgi ve saygı kalmamıştır.   Bu evlilik fiilen bitmiştir. Bundan sonra bir arada yaşamaları imkânsız duruma gelmiştir. Aile birlikleri taraflardan beklenmeyecek derecede sarsılmıştır. Bundan sonra bir araya gelerek evlilik birliklerini yürütmeleri imkânsız hale geldiğinden birlikte oturup her yönüyle konuşup anlaşmaları ve boşanmalarının her iki taraf için daha yararlı olacağı kanaatine varmaları nedeniyle işbu davanın anlaşmalı boşanma yoluyla devam edip nihayete ermesi zorunluluğu hâsıl olmuştur.

Evlilik tarihlerinden de anlaşıldığı üzere taraflar davanın açıldığı tarih itibariyle yaklaşık 8 yıldır evli olup anlaşmalı boşanma davası şartlarından 1 yıllık evli olma koşulunu sağlamaktadırlar. Dilekçe ekinde tarafların her konuda anlaştığına dair anlaşma protokolünü ibraz etmekteyiz.

 DELİLLER                   : Nüfus kayıtları, vs. deliller.

 HUKUKİ NEDENLER    : TMK. 166/1  md. Ve ilgili mevzuat.

NETİCE ve TALEP:

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenler ve sayın mahkemece re’sen nazara alınacak sair hususlar doğrultusunda; evlilik birlikleri fiilen bitmiş olan müvekkil ve davalı arasında yapılmış olan anlaşma protokolünün sayın mahkemece onanması suretiyle bu protokol doğrultusunda tarafların boşanmalarına karar verilmesini sayın mahkemeden saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…/…                                                                  Davacı Vekili

                                                Av. Meliha Nur KAHRAMAN,  Av. Muhammed Hanefi Kahraman

  Ek : Tarafların Anlaşma Protokolü

Vekaletname

 ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

 1)   Taraflar anlaşma sağlamış olup anlaşmalarını gösteren protokolü yapmışlardır.

2)   Taraflar müşterek çocuklardan … ve …. ‘ın velayetinin annede kalması konusunda anlaşma sağlamışlardır.

3) Taraflardan … müşterek çocuklarla görüşme düzeninin şu şekilde olması hususunda taraflar karşılıklı olarak anlaşmışlardır:

… müşterek çocuklar … ve …’ı her hafta Cuma günü saat 18:00 da …. ikametinden teslim alacak, Cumartesi gününü tüm gün birlikte geçirecek  ve Pazar günü akşam saat 20:00 de çocukların ikisini de … ikametine teslim edecektir.

Ayrıca; çocuklar Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramında…………………, kalan günler anne        …’te kalacaktır. İlaveten her yaz Temmuz ayı boyunca(31 gün) müşterek çocuklar Davalı … tarafından sabah saat saat … ikametinden teslim alınacak ve …. de çocukların ikisi de …’in ikametine teslim edilecektir.

4)   Taraflardan davalı …. velayetleri annede kalacak çocuklar için aylık ve ayrı ayrı …. TL olmak üzere toplam … iştirak nafakası vereceğini kabul etmiştir. Söz konusu nafakaların, davanın kesinleşmesi üzerine her ayın 5’i ila 20’si arasında davacı ….e ait …………… IBAN numaralı ……… hesabına yatırılması konusunda taraflar anlaşma sağlamıştır.

5)   Taraflar; “….” adresinde müşterek konut olarak kullanılan taşınmazın Davacı … mülkiyetinde bırakılması konusunda anlaşmışlardır.

         ­-Evlilik birliği içerisinde eşlerin müşterek olarak edindikleri .. .. …. plakalı … markalı aracın mülkiyetinin borçları ve diğer tüm ferileriyle beraber Davalı eş … mülkiyetinde kalması konusunda anlaşmaya varmışlardır.

 6)   Taraflardan …, Müvekkil …’e ….TL Maddi tazminat ve …. Manevi tazminat olmak üzere Toplam …..Maddi ve Manevi Tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Ödemeyi davanın kesinleşmesini takip eden 30 gün içerisinde nakit olarak …. ait …………… IBAN numaralı ……… hesabına yatırılması konusunda taraflar anlaşma sağlamıştır.

7)   Yukarıda belirtilenlerin dışında tarafların evlilik birliği süresince ayrılması gereken menkul ve gayri menkul taşınır ve taşınmaz mal varlıkları bulunmamaktadır.

8)   Mahkeme masrafları, ücretler ve yargılama giderleri taraflar arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

9)  Taraflar protokolde belirtilen hususların dışında birbirlerinden hak ve alacak talep etmemektedirler.

10)  İş bu anlaşmalı boşanma protokolü her iki tarafın serbest iradesi ile hazırlanmış olup hiçbir baskı altında kalınmadan okunup imzalanmıştır.

Davacı                                                                                                                                Davalı

Anlaşmalı Boşanma Davasında Feragat

Hukuk yargılamalarında davacı tarafın istem ve sonucundan vazgeçmesi feragat olarak adlandırılır. Çekişmesiz yargı kapsamında bir dava olarak görülen anlaşmalı boşanma davalarında da feragat mümkündür. Anlaşmalı boşanma davasından feragat edebilmek için davacı tarafın mahkemeye sunacağı bir dilekçe ile veya duruşma sırasında bu yöndeki beyanıyla davadan feragat edebilir. Söz konusu dava kesinleşinceye kadar feragat etmek mümkündür. Feragat ettikten sonra feragatten vazgeçmek mümkün değildir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Anlaşmalı boşanma davalarında görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Aile Mahkemesi olmayan yerlerde ise Aile Hukukundan doğan tüm dava ve işlere, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından belirlenecek Asliye Hukuk Mahkemeleri bakmakla görevlidir.

anlaşmalı boşanma protokolü sözleşmesi örneğiMedeni Kanun Boşanma davalarında yetki konusu ile ilgili olarak özel bir düzenleme getirmiştir. Medeni Kanun 168. maddesinde “Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.” ifadesi yer almaktadır. Dolayısıyla eşlerden herhangi birinin ikametgah (yerleşim) yeri mahkemesi veya davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi boşanma davalarında yetkilidir.

Davacı yetkili mahkeme huşunda seçimlik hakka sahip olup, davalı eşin, davanın diğer yetkili mahkemede açılması yönünde yetki itirazında bulunma hakkı yoktur. Öte yandan taraflar anlaşarak hiç ikamet etmedikleri bir yerde de dava açabilirler. Mahkeme yetki itirazı olmadıkça bu konuyla ilgilenmeyecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Eşler irade beyanlarını ortaya koyarak açıkça anlaşarak boşanmak istedikleri takdirde boşanma davası süreci de o denli kısalacaktır. Burada önemli olan boşanma protokolünün tarafların ortak iradesiyle hazırlanması, her madde üzerinde uzlaşmanın sağlanmış olmasıdır. Bu hususlarda bir sorun olmadığı takdirde dosya yoğunluğu az olan bir yer mahkemesinde dava açılarak yakın bir tarihe gün alınarak tek celsede tarafların boşanması sağlanabilir. Boşanma kararı verildikten sonra gerekçeli kararın taraflara tebliği sağlanır ve nihayet kesinleşme ile nüfus kayıtlarına boşanma kararı işlenecektir. Sonuç olarak anlaşmalı boşanma davasını 7 gün ile 45 gün arasında mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olarak tamamen sonuçlandırmak mümkündür. Tabi ki bu durum ancak bir avukat eliyle mümkündür. Avukat eliyle açılmayan davalarda 3 ay sonrasına gün verilecek, tebligatlar ve kesinleşme süreleri uzayıp gidecek ve tüm bu süreç belki de 6 ayı bulacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukat Ücreti | Harçları – Masrafları 2020

Her yıl mahkeme harçları ve tarifeleri Adalet Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından güncellenmektedir. Bu çerçevede güncel bir hesaplama içerisinde dava açılış harçları ve gider avansı toplamının 500,00TL ile 750,00TL arasında değişiklik gösterecektir.

anlaşmalı boşanma davası avukatlık ücreti mahkeme masrafları harçları ne kadar tutar?Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanarak Resmi Gazete’de yayınlanmaktadır. Bunun yanı sıra her yıl Mersin Barosu tarafından da Tavsiye Niteliğinde Avukatlık Tarifesi hazırlanarak yayınlanmaktadır. Tüm bu tarifelerde avukatın asgari olarak alması gereken ücret belirtilmektedir. Avukatın ayıracağı mesai, harcayacağı efor dikkate alınarak avukat tarafından ayrıca bir ücret politikası güdülmektedir. Bu çerçevede somut vaka incelenerek avukat bu yönde avukatlık ücreti talep edecektir. Ayrıca belirtilmelidir ki avukatlık ücretine yargılama masrafları – harçlar dahil değildir.

Aile hukuku alanında uzman avukatlarımız tarafından, sürecin hassasiyeti ve önemi gözetilerek en kısa sürede, en etkin çözüme ulaşmayı bir ilke haline getiren KAHRAMAN Hukuk Bürosu müvekkillerine bu alanda her türlü desteği vermektedir.

 

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir